Shop4power respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwere versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepaling

  1. Website shop4power/shop4networks
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, hierna ook de “beheerder”: Shop4power, gevestigd te Duisterendijk 5a, 8131RA, WIJHE, kvk-nummer: 63967588.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke-, of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, dan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

                Voor het goede beheer van de website kan shop4power op ieder moment:

– de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot   
  de gehele of een gedeelte van de website.
– alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is  met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
– de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates in allerlei vormen uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

Shop4power is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de website en de gegevens die u op internet raadpleegt.

Shop4power is niet aansprakelijk voor eventuele juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
                               – Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
                               – Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

Shop4power is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien shop4power betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van onze website zijn wij gerechtigd alle schade die wij dientengevolge lijden en nog zullen lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Shop4power en externe verwerkers. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden gebruikt door shop4power voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw orders.

Naast het verzamelen van gegevens door shop4power voor bovengenoemde doeleinden worden er ook gegevens door shop4power / door U gedeeld met andere partijen. Hieronder treft u een opsomming aan van de verschillende partijen en de acties die zijn en worden ondernomen om uw gegevens te beschermen.

WordPress

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. WordPress behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. WordPress houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor DigiWorks B.V.. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. DigiWorks B.V. heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. DigiWorks B.V. is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

DigiWorks B.V.

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van DigiWorks BV. DigiWorks BV verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. DigiWorks BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. DigiWorks BV is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Microsoft 365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft 365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft 365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

MultiSafepay
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Kiyoh

Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh  dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze  gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert  uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh contact  met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen  om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken  deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens  te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de  dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming gegeven.  Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw  persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening  waarvoor zij derden inschakelen. Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt. Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld,  u vindt de contactgegevens van deze functionaris op de website van Kiyoh.

Sendcloud / DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.  Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud /  DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud / DHL delen. Sendcloud / DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens onder dezelfde voorwaarden ook aan deze partijen ter beschikking.


AccountView

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van AccountView. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van AccountView. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. AccountView is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. AccountView gebruikt uw  persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een beroep doen op deze rechten door ons een bericht te sturen via info@shop4power.nl

Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u van ons een antwoord. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal van de verzoeken kunnen wij deze termijn met 2 maanden verlengen, hierover wordt u dan tijdig op de hoogte gesteld.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan u als bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die shop4power heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacy statement vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van shop4power/shop4networks. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een e-mail naar info@shop4power.nl. Tevens kunt u zich te allen tijde uitschrijven via de link onderin de nieuwsbrieven.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegemoetkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. Shop4power is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door shop4power verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker herkend kan worden. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vereenvoudigen. Voor alle inhoudelijke informatie over de cookies, bekijk onze cookieverklaring

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze websites:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s, vertrekpagina’s en bekeken onderwerpen. Op deze wijze kunnen wij de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van u als bezoeker. Wij kunnen niet zien wie onze website bezoekt of van welke computer het bezoek komt.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingssysteem kunt u de volgende link raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van Zwolle is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot Frans Maas, info@shop4power.nl
Shop4power heeft alleen maar het doel om producten aan u als klant te verkopen, mochten wij in deze voorwaarden of in de verwerking van uw persoonsgegevens iets niet naar tevredenheid afhandelen neem dan direct contact op 085-4019230, wij helpen u graag.

Complete contactgegevens:
Shop4power/shop4networks
Duisterendijk 5a
8131 RA  WIJHE / Nederland
T 085 – 401 92 30 / 231
E info@shop4power.nl