Artikel 1. Algemeen
1.1
In deze voorwaarden wordt Shop4Power, gevestigd aan de Duisterendijk 5a te Wijhe, verder aangeduid als Shop4Power en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Shop4Power mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.
Shop4power.nl
Duisterendijk 5a
8131 RA  WIJHE
KvK inschrijving:  63967588
IBAN:                      NL70 INGB 0006 9459 97
BTWnr.:                 NL001646847B50

1.2
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Shop4Power betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.3
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen Shop4Power en een (potentiële) koper voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

1.4
Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Shop4Power tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

1.5
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.

1.6
Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Shop4Power.

1.7
Shop4Power behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling
2.1
Alle offertes van Shop4Power, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Shop4Power zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Shop4Power dit schriftelijk of per e-mail aan koper bekend maken.

2.3
Mondelinge toezeggingen verbinden Shop4Power slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Shop4Power.

2.4
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Shop4Power verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Shop4Power te verrichten wezenlijk andere prestatie. Shop4Power behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.


Artikel 3. Overeenkomsten
3.1
Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door een mondelinge bestelling of het zenden van een bestelling per fax, brief, mail of ander medium, doch uitsluitend door een bestelling via de website van Shop4Power met een daaropvolgende digitale orderbevestiging van Shop4Power.

3.2
Een digitale opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt.

3.3
Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door Shop4Power is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door Shop4Power zijn bevestigd.

3.4
Shop4Power heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.


Artikel 4. Prijzen
4.1
De zaken van Shop4Power worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Shop4Power, onder voorbehoud van typefouten. De diensten van Shop4Power worden verricht tegen de prijs die Shop4Power na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

4.2
Alle aanbiedingen van Shop4Power zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten. Alle prijzen die wij aan klant opgeven zijn maximaal 14 dagen geldig.

4.3
Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde wordt een bedrag voor order- en administratiekosten in rekening gebracht.
 

Artikel 5. Levering
5.1
De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd.

5.2
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Shop4Power de wijze van verzending. In geval Shop4Power de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Shop4Power. Shop4Power draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Verzendingen naar het buitenland worden zonder Track & Trace uitgevoerd, derhalve zijn de transporten naar het buitenland voor risico koper.

5.3
Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

5.4
De maximale levertijd van een bestelling bedraagt 30 dagen, uitgezonderd bestellingen die pre-order producten bevatten of producten met een onbekende levertijd. Deze producten worden gekenmerkt met een speciale status, waar de koper bekend mee is. Indien de levertijd van de bestelling binnen 30 dagen niet haalbaar is, zal Shop4Power de koper hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om een alternatief product te kiezen, een nieuwe levertijd overeen te komen of de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

5.5
Shop4Power is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

5.6
In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Shop4Power op te geven opslagplaats, heeft Shop4Power het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Shop4Power gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

5.7
Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Shop4Power.

5.8
Behoudens in het geval van contante verkoop, betaling via iDeal, creditcard, of zending onder rembours, dient de betaling van de door Shop4Power geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Shop4Power bij deze gerechtigd het door de koper verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225, –

5.9
Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.10
Bij betaling met Credit Card zijn wij door PaySquare (credit card payment acceptatie maatschappij) verplicht om bij bedragen boven de 1.500 EURO van koper een kopie identiteitsbewijs op te vragen. Dit is voor koper een extra bescherming tegen credit card fraude.

5.11
Verzending geschiedt naar het adres zoals door koper in de webshop wordt opgegeven. Additionele kosten, gemaakt door verkoper, voortvloeiend uit een foutief opgegeven afleveradres zullen aan kopen worden doorberekend. 

5.12
Shop4power levert/verkoopt alleen batterijen naar Nederland, België en Duitsland. Bij de zwaardere batterijen is er sprake van een geringe meerprijs voor transport naar België en Duitsland.
Shop4power only delivers/sells batteries to The Netherlands, Belgium and Germany.


Artikel 6. Afkoelingsperiode
6.1
Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Shop4Power te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven. Voor het retourneren van het product kan de koper gebruik maken van dit formulier. Het product dient na akkoord van Shop4power, onder vermelding van een verstrekt RMA nummer, in de originele verpakking met alle bijbehorende accessoires aan Shop4power te worden geretourneerd. Pas als het product, compleet, onbeschadigd, geschikt voor wederverkoop, en in de originele verpakking aan Shop4power retour is ontvangen zal Shop4power tot restitutie van betaling overgaan. Mits aan artikel 6.4 en 6.5 is voldaan.

6.2
Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Shop4Power te melden. De koper dient het product – na aanvraag van een RMA nummer – te sturen naar een door Shop4Power vastgesteld retouradres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

6.3
Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met Shop4Power ingevolge artikel 6.1. en 6.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Shop4Power het aankoopbedrag van de geretourneerde producten binnen veertien (14) dagen nadat Shop4Power het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen. Shop4Power zal geen additionele kosten aan koper berekenen.

6.4
Shop4Power behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van Shop4Power of de leverancier van het product) is beschadigd of onbehoorlijk is behandeld. Het is bij laders niet toegestaan deze te gebruiken om een installatie te testen en dan de lader te retourneren.

6.5
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Shop4Power schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Shop4Power de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Shop4Power heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden. Shop4power heeft bij bedrijven het recht bij restitutie van het aankoopbedrag de verzendkosten niet terug te betalen.

6.6
Batterijen zijn uitgesloten van de wet koop op afstand daar het onmogelijk is te controleren of deze door koper zijn beschadigd of niet. Shop4power kan de batterijen onmogelijk na retourneren aan een volgende klant verkopen. Koper accepteert bij het accepteren van de Algemene Voorwaarden dat de batterijen derhalve zijn uitgesloten van de afkoelingsperiode en dat deze alleen geretourneerd kunnen worden wanneer koper aanspraak wil maken op de product garantie. Van de garantievoorwaarden zijn de batterijen natuurlijk niet uitgesloten. 

6.7
Alle UPS systemen boven de 3kVA en alle Salicru UPS systemen zijn uitgesloten van de wet koop op afstand. Deze UPS systemen worden speciaal voor u besteld en meestal ook speciaal bekabeld. Koper accepteert bij het accepteren van de algemene voorwaarden dat deze artikelen zijn uitgesloten van de afkoelingsperiode en dat deze alleen geretourneerd kunnen worden wanneer er een aanspraak wordt gemaakt op garantie.

6.8
Bestellingen door zakelijke klanten zijn definitief. In geval de klant annuleert dan kan hij dit aan Shop4power kenbaar maken. Mits schriftelijke toestemming van Shop4power, kan de klant vragen de verkoop te annuleren en de goederen terug te nemen. Afhankelijk van het product zal Shop4power dan een restockingfee van 25% in mindering brengen op de creditering van de teruggenomen goederen mits deze terug in het bezit van Shop4power gebracht worden binnen 30 dagen na levering, ze zich nog in de originele verpakking bevinden in een zodanige staat zijn dat deze als “nieuw” door shop4power kunnen worden verkocht.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1
Shop4Power behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Shop4Power aan de koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Shop4Power ten behoeve van de koper in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Shop4Power van de koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de koper in de nakoming van de tussen Shop4Power en de koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.


Artikel 8. Aflevering en reclames
8.1
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Shop4Power voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

8.2
Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Shop4Power.

8.3
De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

8.4
Batterijen voor E-scooters, Scootmobiels, Golf Trolleys worden bepaald door middel van opgaven van fabrikanten, dealer-websites of wederverkopers van batterijen. De juistheid van deze informatie wordt niet gegarandeerd door shop4power. Het is altijd de verantwoordelijkheid van koper om afmetingen en capaciteit te controleren.


Artikel 9. Garantie
9.1
De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door Shop4Power op te geven adres onder vermelding van een bij Shop4Power op te vragen RMA-nummer.

9.2
Shop4Power verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde ‘carry-in’- garantie op fabricage- en materiaalfouten, wat inhoudt dat de kosten voor het retourneren na 8 dagen van aanschaf van en naar de koper voor rekening van de koper zijn.

9.3
In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient u een proces-verbaal in te dienen bij het TPG postkantoor. Dit proces-verbaal dient u in bij Shop4Power binnen 2 dagen na aflevering van de goederen, waarna Shop4Power zorgt voor de afwikkeling van de transportschade.

9.4
Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u een kopie van de originele factuur toe te zenden per fax, mail of toe te voegen bij de retourzending. In het geval er geen kopiefactuur is bijgevoegd, wordt de retourzending niet in behandeling genomen maar direct aan u retour gezonden. Er zal dan € 15 administratie en verwerkingskosten in rekening worden gebracht.

9.5
Bij retourzending dient tevens een omschrijving van de fout van het apparaat bijgevoegd te worden. Een omschrijving als “x defect” is niet voldoende. Tevens dient het retour te sturen artikel deugdelijk verpakt te worden voor retourzending. Indien het artikel, door ondeugdelijk verpakken, beschadigd aankomt zal hiervan een rapportage gemaakt worden en vervalt de garantie, dit natuurlijk alleen indien het artikel niet afdoende beschermd verpakt was. 

9.6 
Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) in assortiment of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.
Voor de producten van Planet geldt: 3 jaar garantie op de switches en industriële producent en 2 jaar garantie op alle andere producten. Voor 4Power producten geldt 2 jaar garantie. Voor alle loodbatterij oplossingen en loodbatterijen geldt 1 jaar garantie. Voor alle Lithium batterijen geldt een garantie van 2 jaar.
Uitzondering op de garantie is het verkeerd toepassen van de Intercel CPC batterijen, deze zijn niet geschikt voor toepassingen in scooters, wij geven geen garantie op het gebruik van CPC batterijen in scooters tenzij ze daarvoor ook worden aangeboden.

9.7
Mocht bij het testen van het retour gestuurde product geconstateerd worden dat het defect niet wordt gedekt door de product/fabrieksgarantie zal Shop4power de klant hiervan op de hoogte stellen. Tevens zal Shop4power de klant een voorstel doen betreffende reparatie, vervanging of retour sturen zonder reparatie of vervanging. Indien de klant niet akkoord gaat met de reparatie kan de klant kiezen tussen retourzending op zijn/haar kosten of het niet retour nemen van het defecte product.

9.8
De garantie voor de producten van Shop4Power die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door Shop4Power een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd.
E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte product in overleg met Shop4Power wordt geretourneerd.

9.9
Met betrekking tot producten van derden is Shop4Power tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

9.10
Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens van 90 dagen.

9.11
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, ongeoorloofde aanpassingen, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Shop4Power liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval “virussen” worden geconstateerd, behoudt Shop4Power zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.

9.12
Indien de koper aan Shop4Power een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Shop4Power. De koper zal al dan Shop4Power vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

9.13
Op samengevoegde producten en onderdelen, en op verbruiksgoederen geeft Shop4Power geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

9.14
Shop4Power is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

9.15
Shop4Power levert bij de UPS batterijvervangingen alleen de batterijen, alle verbindingssets kunnen hergebruikt worden.

9.16
Alle producten in onze “Aanbiedingen” menu-item zijn End-Of-Life producten. Deze producten worden niet meer geproduceerd. Op deze producten bieden wij geen garantie, vandaar dat de prijzen ook verlaagd zijn.


Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Shop4Power in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Shop4Power niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Shop4Power.

10.2
De koper vrijwaart Shop4Power te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

10.3
Onverminderd het vorenstaande is Shop4Power in ieder geval nimmer aansprakelijk:
– wegens niet of niet tijdige levering;
– voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
– in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht); indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt
voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
– voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Shop4Power’s bedrijfsruimte bevinden;
– voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
– voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
– voor schade door geleverde software;
– voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
– voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

10.4
Indien Shop4Power in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Shop4Power slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

10.5
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Shop4Power nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

10.6
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Shop4Power ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


Artikel 11. Ontbinding
11.1
Indien de koper zijn verplichtingen jegens Shop4Power niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Shop4Power te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

11.2
In de gevallen onder 11.1 genoemd, heeft Shop4Power het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.3
Shop4Power is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

11.4
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Shop4Power schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

11.5
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

11.6
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Shop4Power verrichte prestaties, en heeft Shop4Power onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.


Artikel 12. Software
12.1
Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.


Artikel 13. Toepasselijkheid
13.1
Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

13.2
Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Shop4Power Nederland en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Zwolle, met dien verstande Shop4Power het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.


Artikel 14. Betaling
14.1
Het is bedrijven toegestaan om, onder voorwaarden, op rekening bestellingen te plaatsen. De per e-mail toegezonden factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.


Artikel 15. Overige bepalingen
15.1
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

15.2
De koper van goederen van Shop4Power in Nederland en België geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Shop4Power in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Shop4Power

15.3
In de omschrijving van de batterijvervangingssets staat duidelijk het aantal geleverde blokken aangegeven, de koper is verantwoordelijk voor het controleren of dit aantal overeenkomt met het aantal blokken dat benodigd is. Indien koper verzuimt om het juiste aantal blokken te controleren en daardoor het verkeerde aantal geleverd krijgt bestaat er geen recht op restitutie, tenzij artikel 6 van toepassing is. 

15.4
De aansluitpolen van de batterijen kunnen afwijken van de afbeeldingen. Mocht de levering niet passen dan mag koper de batterijen omruilen tegen batterijen die wel passen. Transport/verzendkosten zijn voor rekening koper.